กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ

กิจกรรมเพิ่มเติมขยายการเรียนรู้ของลูกและมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนบัตรความรู้

 

คลิกดาวน์โหลด(“Download”)เพื่อพิพม์แหล่งข้อมูล จากนั้นเปิดในโปรแกรม PDF

Downloadable Resources

กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ 1 – 2
ดาวน์โหลดกิจกรรมเพิ่มเติมสาหรับระดับ 1 และ 2
กิจกรรมเพิ่มเติมระดับ 3 – 6
ดาวน์โหลดกิจกรรมเพิ่มเติมสาหรับระดับ 3, 4, 5 และ 6