รายการคาศัพท์

ใช้รายการคาศัพท์เป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับกิจกรรมบัตรความรู้ เกมส์และกิจกรรมและเพื่อช่วยให้ลูกของท่านเตรียมความพร้อมสาหรับบทเรียนถัดไป

 

คลิกดาวน์โหลด(“Download”)เพื่อพิพม์แหล่งข้อมูล จากนั้นเปิดในโปรแกรม PDF

Downloadable Resources

ระดับ1 รายการคำศัพท์
ดาวน์โหลดรายการคาศัพท์ระดับ 1
ระดับ2 รายการคำศัพท์
ดาวน์โหลดรายการคาศัพท์ระดับ 2
ระดับ3 รายการคำศัพท์
ดาวน์โหลดรายการคาศัพท์ระดับ 3
ระดับ4 รายการคำศัพท์
ดาวน์โหลดรายการคาศัพท์ระดับ 4
ระดับ5 รายการคำศัพท์
ดาวน์โหลดรายการคาศัพท์ระดับ 5
ระดับ6 รายการคำศัพท์
ดาวน์โหลดรายการคาศัพท์ระดับ 6