บัตรความรู้

ตามปกติครูสอนภาษาอังกฤษของลูกจะให้บัตรความรู้แก่ลูกที่โรงเรียน– ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้ใช้Home–School Connectก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดท่านจากการให้รางวัลลูกที่บ้านด้วยบัตรความรู้เมื่อเรียนจบบทเรียนของEnglish World

 

คลิกดาวน์โหลด(“Download”)เพื่อพิพม์แหล่งข้อมูล จากนั้นเปิดในโปรแกรม PDF

Downloadable Resources

ระดับ1 บัตรความรู้
ดาวน์โหลดบัตรความรู้ระดับ 1
ระดับ2 บัตรความรู้
ดาวน์โหลดบัตรความรู้ระดับ 2
ระดับ3 บัตรความรู้
ดาวน์โหลดบัตรความรู้ระดับ 3
ระดับ4 บัตรความรู้
ดาวน์โหลดบัตรความรู้ระดับ 4
ระดับ5 บัตรความรู้
ดาวน์โหลดบัตรความรู้ระดับ 5
ระดับ6 บัตรความรู้
ดาวน์โหลดบัตรความรู้ระดับ 6