วัตถุประสงค์

ใช้คาแนะนาในหน้า 7 จากหนังสือของพ่อแม่และวัตถุประสงค์เหล่านี้เพื่อช่วยให้ลูกของท่านเตรียมความพร้อมสาหรับบทเรียนถัดไป

Downloadable Resources

ระดับ1 วัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ ระดับ1
ระดับ2 วัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ ระดับ2
ระดับ3 วัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ ระดับ3
ระดับ4 วัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ ระดับ4
ระดับ5 วัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ ระดับ5
ระดับ6 วัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ ระดับ6